ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 40 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการองค์กร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม