ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานศูนย์จัดการขยะต้นแบบ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ได้นำนักศึกษาในรายวิชาเข้าศึกษาดูงานเพื่อความรู้ความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน ณ ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับการต้อนรับและอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม