ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานShandong Normal University เมือง Jinan ประเทศจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน นำโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และอาจารย์ชะเอม สังสีแก้ว เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางการทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาจีน ณ Shandong Normal University เมือง Jinan ประเทศจีน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและคณาจารย์ของหน่วยงาน College of International Education และ Confucius Institute Affair, Shandong Normal University

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม