ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ คือ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์วนิดา อินทรลักษณ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม