ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร กับผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับ และเป็นประธานในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร นำโดยท่าน รศ.พิชิต ลำยอง ประธานและอนุกรรมการอีก 3 ท่าน กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการของหลักสูตรจาก ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการและประธานบริหารหลักสูตร พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และนำตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องสมุด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเสนอสภาวิศวกร พิจารณาให้การรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม