ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ผู้สอน อันเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์ยังร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้อง 43108 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม