ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ผู้สอน อันเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีให้แก่นักศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางคณบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม