ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการเขียนโครงการ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการอบรมในหัวข้อ “การเขียนโครงการ” วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มาให้ความรู้ในเรื่องหลักการและวิธีการเขียนโครงการที่ถูกต้อง รวมถึงตัวอย่างและเทคนิคการดำเนินโครงการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเริ่มต้นดำเนินโครงการในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดขึ้น ณ อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม