ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 กองนโยบายและแผนจัดประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้างานบริหารงานบุคคลหัวหน้างานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจาก ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมเพื่อให้การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน KPIs เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม