ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018 ได้รับเกียรติจาก ผศ.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ จากโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร คุณสุระ แย้มปราศัย เจ้าของห้องเสื้อ Cat Walk Design Ayutthaya และ คุณชุลีกร อุทัยสาร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคกลาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS เป็นกรรมการการประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม