ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายยงยุทธ ตรีเมฆ นายธนา คล่องณรงค์ และ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการเข้าร่วมเครือข่ายวิจัยด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริง และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม