ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

Training Exchange Prograun between ARU and AEU

ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม Training Exchange Prograun between ARU and AEU เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สอน และนักศึกษาด้านแผนนโยบายพร้อมกับงานด้านกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนและนโยบาย อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ และอาจารย์ยุพิน พวกยะ ณ มหาวิทยาลัยเอเชียยูโร (AEU)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม