ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3)

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรตจาก ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางครูมืออาชีพ” และบ่ายวันเดียวกันนี้ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เตรียมความพร้อมและเสริมประสบการณ์ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาในการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม