ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์พวัสส์ อัครภัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ และนายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการตัดสิน โดยมี บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AIS) มอบรางวัลสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี EDU Freshmen 2018 (รอบตัดสิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดีรู้จักคิดแก้ปัญหา และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงค้นหาทูตวัฒนธรรม ภายใต้แนวความคิด “เก่ง ดี มีวัฒนธรรมชี้นำความเป็นอยุธยา”อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม