ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี และอาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน เป็นวิทยากรสะท้อนคิด และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดนิทรรศการต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม