ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการ อาจารย์ประกาศิต เจิมรอด กรรมการและเลขนุการ และคุณวิภา การภัคดี ผู้ประสานงานกลาง โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม