ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์เอกพล วิงวอน กรรมการ และอาจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการโดยได้รับการตรวจประเมิน 2 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้คะแนน 5.00

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม