ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานการประเมิน อาจารย์ฤดี เสริมชยุต กรรมการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการและเลขานุการ และนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล เป็นผู้ประสานงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับดีมาก ได้ 5.00 คะแนน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม