ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมต้อนรับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านการบริหารงานวิจัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม