ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมงานประกันคุณภาพ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดประชุมงานประกันคุณภาพ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย ผศ.อธิบ โพทอง อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักและตัวแทนจากหน่วยงานกองนโยบายและแผน นางอมรรัตน์ อมรนาถ นักวิชาการสถิติ เป็นวิทยากรในการประชุมทบทวนแผน ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม