ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ และคณะร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม