ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ และอาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงานก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31118 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31119 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม