ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยวิทยากร คือ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขอทุนวิจัยเฉพาะบุคคลและการขอทุนชุดโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมณ ห้อง 104 อาคาร ฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม