ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก” วิทยากร ได้แก่ อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อาจารย์อมรา หันตรา และอาจารย์สุจริต บัวพิมพ์ ดำเนินรายกายโดย ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยผ่านทางเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม