ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ TQR (Thai Qualifications Register) จำนวน 5 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 211 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม