ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก กับการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการด้านวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม