ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลยสัมพันธ์ ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ยและอาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ ที่มาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม