ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP ณ กลุ่มแม่บ้านสินค้าชุมชนบ้านพยอม ชุมชนบ้านพยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน วิทยากรโดยคุณกิตติศักดิ์ รุจิวรรณ ผู้ใหญ่บ้านตำบลพยอม อ.สมเกียรติ แดงเจริญ อ.ชาญชัย เมธาวิรุฬห์ อ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์ อ.ภัทราพร จันตะนี อ.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน อ.ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล อ.สุภลัคน์ จงรักษ์ โดยทำกิจกรรม สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลและสำรวจความคิดเห็นชุมชนเกี่ยวกับสินค้าที่จะพัฒนาเป็น OTOP เพื่อจัดประชุมเวทีชุมชนในการสำรวจความเห็นของชุมชน ว่าสินค้าใดสามารถยกระดับและนำมาพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP ได้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม