ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการภายในมหาวิทยาลัย ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ กรรมการ ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง กรรมการ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย กรรมการ อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ กรรมการและเลขานุการโดยผลการประเมิน อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน ในการนี้มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และให้ความสำคัญในการดำเนินงานในครั้งนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยมีผลคะแนนสูงขึ้นทุกปีต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยจะนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม