ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์วรวิทย์ สินธุรหัส และ คุณวีระศักดิ์ แสนสะอาดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายทางวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ อยุธยาศึกษา รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาให้มีความก้าวหน้าต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม