ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0” ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี และอาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้มีความเข้าใจศักยภาพพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีก้าวสู้ประเทศไทย 4.0 จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม