ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเรียนรู้ด้านวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าชายแดน การลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร และศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศให้ทันสมัยและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และด่านพรมแดนคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม