ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์” และ เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาชาการ และการบรรยาย” วิทยากร คือ อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาและระเบียบ วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ค้นคว้าหลักฐาน เรียบเรียง มีการอ้างอิง และนำเสนองาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม