ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43107 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม