ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมติดตามและประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator/UBI) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ประธานนำการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ฤดี เสริมชยุต ประธานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน นำเสนอผลงานและความพร้อมในการจัดตั้ง AR-UBI ทั้งด้านห้องประชุม ห้อง AR-UBI ห้องปฏิบัติการ ร่วมทั้งความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจ และระบบการทำงานของ AR-UBI ให้กับคณะผู้บริหารและคณะผู้ประเมินได้รับทราบข้อมูล เพื่อใช้พิจารณาในการอนุมัติจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม