ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบัน ได้นำคณะนักดนตรีและนักแสดงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่จะแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค โดยแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ 101 สถาบัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า 150 ชุดการแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ชุด “อยุธยาเมืองงาม เรืองนามอู่ข้าวอู่น้ำ” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม