ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ และร่วมกันวางแผนกิจกรรมเพื่อรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรในองค์กร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม