ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมบุคลากรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผู้ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการอบรมผู้ประเมินการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรได้จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 2. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ 3.ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม 4.ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 5.อ.กฤษณะ กันอ่ำ 6.อ.ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ 7.อ.ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 8.อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ 9.อ.ทัศนี สุทธิวงศ์ 10.อ.อัจฉราพรรณ กันสุยะ 11.อ.ภัทราพร จันตะนี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม