ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย และเห็นชอบผลประเมินการสอนของคณาจารย์ 8 ราย ในโอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ถือโอกาสแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย กรรมการ (กพว.) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) สมาคม ECTI Association จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การเป็น Technical co-Sponsor ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMAC 2015, SISA 2016 และ ISMAC 2017 ที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดขึ้น 2) ผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม