ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาวิชาการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ท่าน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย โดยมีนายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากล่าวเปิดงานสัมมนา นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นเหมือนเสาหลักเสาหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันและหนึ่งในบทบาทนั้นคือการพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ของทางราชการ และในฐานะที่พวกเราทุกท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา และมีหน้าที่สำคัญๆ จึงได้ร่วมกันจัดการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การอุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่” รวมทั้งในครั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ต้องการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ โดยรับฟังนโยบายของรัฐบาลในด้านการอุดมศึกษาเพื่อปรับบทบาทและทิศทางให้สอดคล้องตามแนวทางไทยและยุค 4.0 แล้วรวบรวมประเด็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับสูง ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นจากการระดมความคิดไปยังคณะรัฐบาลต่อไป งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง การอุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ และได้รับเกียรติจากนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง กลไกการศึกษาบทบาทสำคัญต่อการต่อต้านทุจริต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม