ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ “นามราชภัฏสง่าศรีด้วยพระบารมีล้นเกล้า”มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี “ราชภัฏ” เป็นคำที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นนามพระราชทาน เป็นคำศัพท์ที่ไพเราะและแปลกใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระบรมราชวินิจฉัยและทรงสรรหาด้วยพระองค์เอง แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของวิทยาลัยครูอย่างลึกซึ้งและทรงตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญของวิทยาลัยครูที่มีต่อชาติและประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แก่วิทยาลัยครู นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดี ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งใหญ่ให้บังเกิดแก่ปวงพสกนิกรชาวสถาบันราชภัฏทุกคน คำว่า “ราชภัฏ” เป็นศัพท์โบราณมีความหมายตามพจนานุกรมว่า ข้าราชการ โดยนัยหมายถึง “ปราชญ์ของพระราชา” เพราะผู้ที่จะสามารถเป็นข้าราชบริพารรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์นั้น จะต้องเป็นผู้รอบรู้ มีสติปัญญาเฉียบคม เป็นนักปราชญ์จึงเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์เลือกสรรหาชื่อพระราชทานว่า “ราชภัฎ” ที่มีความหมายสูงส่ง นามพระราชทาน จึงควรแก่ความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง นามพระราชทานนี้ จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ แห่งองค์พระประมุขที่ทรงมีต่อชาวราชภัฎและการศึกษาของชาติ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๖ ปี ของการพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยวันนี้คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี บุคลากร นักเรียนนักศึกษาพร้อมใจกันร่วมงาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดีประกาศพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อชาวราชภัฏเมื่อครั้งอดีต และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบต่อพระราชปณิธาน ในการสนับสนุนและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏต่อเนื่องมิได้ขาด ด้วยตระหนักในบทบาทหน้าที่ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอปฏิบัติงานถวายในนามของชาวราชภัฏอย่างเต็มสติกำลังให้สมกับเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม