ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หลักสูตร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หลักสูตร การเตรียมการพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรในการอบรมได้แก่1.รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 2.ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 3.ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 4.ผศ.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ 5.ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เพื่อให้คำแนะนำ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกหัวข้อ การจัดทำโครงเรื่องและแหล่งข้อมูล เพื่อเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตและพัฒนาผลงานทางวิชาการของตนเองเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม