ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านความรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านความรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ โดยวิทยากร อ.ดาราพร ศรีม่วง และอ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางคณะได้จัดมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้เข้าอบรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพเป็นผู้มอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งความรู้ จัดขึ้น ณ ห้อง 43107 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม