ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาวิชาการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา : ภาพสะท้อนความต่อเนื่องและความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ และ ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์ อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายหัวข้อ “ความเป็นสังคมในสมัยอยุธยาและความเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย” และอ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรยายในหัวข้อ “พหุสังคมอยุธยา: ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องทางสังคม เศรษฐกิจ ในรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย” การจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความต่อเนื่องทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาสืบเนื่องยังปัจจุบัน เข้าใจรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยอยุธยาและสร้างเครือข่ายความรู้ทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม