ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำโดย ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 และร่วมประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเครือข่าย และในงานเดียวกันนี้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 1.ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง 2.อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์ 3.อาจารย์จิราภา แสงเรือง 4.อาจารย์พัฒน์กมล อ่อนสำลี ยังร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยายพร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลชมเชย โดยมี อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด และอาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ เป็นที่ปรึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม