ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยอาจารย์อธิบ โพทอง อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองสำนักวิทยบริการฯ และนายกสิพงษ์ กสิพันธ์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 “เรื่องการบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม