ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1) พื้นที่และประเด็นพื้นฐานการดำเนินงานสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 พื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง) ซึ่งได้ลงประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2) กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม