ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพ

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเลือกหลักสูตรที่จะขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล Thai Qualification Register (TQR) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อไป ผลการคัดเลือก คณะครุศาสตร์ ได้แก่ 1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2. หลักสูตรการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 3. หลักสูตรพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2. หลักสูตรภาษาไทย 3. หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ 1. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3. หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ 2. หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 3. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม