ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “มรดกโลกกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อ.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสร้างความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาเมืองมรดกโลกอันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม