ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ไตรมาสที่ 1(1 ตุลาคม 2560-30 ธันวาคม 2560) ปฏิทินการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561) กรอบอัตรากำลังประจำสถาบันอยุธยาศึกษา และพิจารณากิจกรรม/โครงการ ที่จะเสนอ เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม